Algemene voorwaarden


 3Delft - Algemene voorwaarden

Laatste update: 22-04-2019

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle 3D print orders.

Versie: 1.0

1. KERN

1.1. 3Delft: VOF-3Delft, gevestigd te Julianalaan 67A, Delft. (Ook wel “wij”, “ons” of “onze”)

1.2. 3D-printbestand: Het door de Klant geleverde 3D-bestand.

1.3. 3D-print: 3D-bestand dat geprint is door een 3D-printer, door een Printbuddy.

1.4. Printbuddy: De persoon, die is aangewezen door 3Delft, om een 3D-printbestand te materialiseren. Deze maakt volledig deel uit van 3Delft.

1.5. Order: Een bestelling geplaatst door de Klant via de Website en een Google Forms, om vervolgens van een 3D-printbestand(en) naar (een) 3D-print(s) te gaan, met als tegenprestatie een betaling.

1.6. Betaling: Een betaling bestaande uit opstartkosten en variabele kosten, gedaan middels een betaalverzoek.

1.7. Opstartkosten: kosten die afhangen van de geselecteerde kwaliteit (snel, standaard of custom), in rekening gebracht bij de Klant.

1.8 Variabele kosten: kosten die afhangen van de hoeveelheid gebruikte materiaal en printtijd, in rekening gebracht bij de Klant.

1.9. Services: De service geleverd door 3Delft, volgens clausule 3 van deze Algemene voorwaarden.

1.10. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden

1.11. Klant: een persoon die gebruik maakt van de services, geleverd door 3Delft.

1.12. Website: De Website van 3Delft: http://www.3delft.nl


2. ALGEMEEN

2.1. De algemene voorwaarden betreffen het gebruik van de Klant van de Website en de Services van 3Delft. Bij het gebruiken van de Website en de Services van 3Delft, erkent de Klant de algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en gaat de Klant met deze akkoord. Als de Klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden dan moet deze geen gebruik maken van de Services en de Website.


2.2. 3Delft heeft het recht om op elk willekeurig moment aanpassingen aan te brengen aan de Website, de Services en de algemene voorwaarden. 3Delft probeert daarbij op een redelijke manier de veranderingen duidelijk te maken. Om op de hoogte te blijven van de veranderingen kan de Klant de algemene voorwaarden lezen.


3. 3DELFT SERVICES

3.1. De Services van 3Delft bestaan uit het geven van advies wat betreft 3D-print bestanden en het maken van de 3D-prints. De Services staan het toe dat de Klant contact krijgt met een Printbuddy en daarmee zijn 3D-print kan uitvoeren, tegen een betaling. De Services maken het mogelijk om de 3D-print op de campus van de TU Delft op te halen.


4. KLANT

4.1. De Services van 3Delft zijn toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder. Personen die jonger zijn dan 18 jaar moeten geen gebruik maken van de services van 3Delft. Indien een persoon onder de 18 gebruik maakt van de services van 3Delft, draagt 3Delft geen verantwoordelijkheid.

4.2. De Klant of de bezoeker van de Website garandeert dat alle informatie die hij/zij/het upload rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij. De Klant of bezoeker van de Website garandeert dat hij/zij/het de service niet gebruikt om:

 • versturen van Unsolicited Commercial E-mail (“spam”); het lanceren van een (automatische) processen inclusief maar niet beperkt tot: “robots”, “spiders”, “load testers” etc., grotere hoeveelheden communicatie dan een persoon redelijk zou kunnen produceren.

 • Het verkrijgen of bewaren van persoonlijke informatie van andere klanten of van de Website, anders dan verkregen uit een normaal proces van de service.

 • personen te bedreigen of lastig vallen

 • het proberen of verkrijgen van onbevoegde toegang tot elke willekeurige computer systeem, server, netwerk of hardware van 3Delft, andere klanten of een derde partij

 • op elk mogelijk manier de service te overbelasten, beschadigen, uitschakelen, verstoren of beschadigen.

 • de systemen van 3Delft over te nemen of aan te passen

 • op willekeurige manier de Service te doorverkopen, herformatteren of opnieuw te distribueren, zonder toepassing van 3Delft.  

4.3. Als de Klant de algemene voorwaarden of een andere willekeurige instructie van 3Delft niet respecteert, dan kan 3Delft deze Klant alle volgende toegang weigeren, zonder uitzondering, tot de Service en/of de Website. Elke poging van een Klant om de Website te beschadigen of om de rechtmatige activiteiten van de Services te ondermijnen, kan een overtreding zijn van strafrechtelijke en civielrechtelijke wetten en mocht een dergelijke poging worden gedaan, behoudt 3Delft zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van een dergelijke Klant tot het uiterste mate toegestaan door de wet.5. PRINTBUDDY

5.1. De benodigde persoonsgegevens van de Printbuddy’s zijn geregistreerd bij 3Delft.

5.2 Per order wordt er door 3Delft bepaald welke Printbuddy de 3D-print gaat uitvoeren. Een Printbuddy is verplicht om alle aangeboden kleuren filament van 3Delft op voorraad te hebben.

5.3 De Printbuddy is verplicht om zich aan de door de Klant gemaakte keuzes, beschikbaar gesteld door 3Delft, te houden.

5.4 De Printbuddy moet zich houden aan de leveringsafspraken, gemaakt tussen de Klant en de Printbuddy.

5.5 De Printbuddy moet zich wat betreft de betaling houden aan de prijsformule, opgesteld door 3Delft.6. INGELEVERDE CONTENT

6.1. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de content die door hem of haar wordt geüpload en de Klant zal zich onthouden van het uploaden van verboden content. Als 3Delft of een Printbuddy toch verboden content ontvangt, dan mag de bijbehorende order worden geweigerd. Moge het niet duidelijk zijn of de content verboden is, en er blijkt achteraf dat de content verboden is bij de wet, dan is 3Delft niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

6.2. Content is verboden als het:

 1. de rechten van een derde persoon schendt, zoals: privacy, publieke of alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooien, modellenrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten);

 2. pornografissche of obscene content bevat;

 3. informatie over of met betrekking tot vuurwapens of andere wapens bevat;

 4. informatie die onjuist, onnauwkeurig, misleidend, intimiderend, racistisch of etnisch aanstootgevend is of schadelijk of belastend is voor minderjarigen, bevat;

 5. Trojaanse paarden, virussen, wormen of andere schadelijke of destructieve software code bevat;

 6. in strijd is met of in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief toepasselijke exportcontrole wetten en -regelgeving

6.3. Door content te uploaden gaat de Klant ermee akkoord dat deze content mag worden bekeken en worden gewijzigd door een Printbuddy of een andere medewerker van 3Delft.  


7. ORDERS

7.1. Om een order te plaatsen bij 3Delft doorloopt de Klant de volgende stappen:

 1. i) Het invullen van de Google Forms voor het uploaden van een eigen print of voor een al bestaand product (zoals een lithophane) ii) In contact komen en blijven met een Printbuddy, via WhatsApp iii) de betaling uitvoeren iv) verkrijgen van de details van de order via de Printbuddy v) de order accepteren

 2. Review Printbuddy. De Printbuddy bekijkt de content en kijkt wat mogelijk is wat betreft het printen. Mochten er verbeteringen kunnen worden aangebracht in het ontwerp, waarmee de print verbeterd kan worden, dan wordt dit met de Klant overlegd. Zodra de Klant hiermee akkoord gaat, zullen deze verbeteringen worden aangebracht. De Klant blijft verantwoordelijk voor het ingeleverde 3D-printbestand.

 3. Weigering van de order. Elke order bij 3Delft mag worden geweigerd door een Printbuddy, enkele redenen zijn: geen tijd/ruimte/materiaal voor een print, ontwerp bevat teveel fouten en is niet printbaar.

 4. Betaling. De betaling door de Klant vindt plaats voor de print wordt uitgevoerd. De print wordt niet gestart voordat er is betaald door de Klant. De betaling vindt plaats via een betaalverzoek of een Tikkie. Als er is betaald door de Klant en de print is gestart, wordt de factuur verstuurd naar de Klant via e-mail of WhatsApp.

 5. Bezorging en verzending. De 3D-print moet worden opgehaald door de Klant, er wordt tussen de Printbuddy en de Klant een afspraak gemaakt, waarna de Printbuddy de prints meeneemt. Eventuele verzendings- of bezorgingskosten worden in rekening gebracht bij de Klant.  

7.2 3Delft houdt de Klant op de hoogte van de order via de Printbuddy’s.


8. GEANNULEERDE EN NIET GEACCEPTEERDE ORDERS

8.1. Door 3Delft. 3Delft of een Printbuddy mag op elk moment in het hele orderproces een order annuleren, op grond van technische of andere redenen, inclusief maar niet beperkt tot de technische onhaalbaarheid van de 3D-print, waarbij de 3D-print in strijd is met de Algemene voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving, of vanwege het niet betalen van het totale bedrag van de bestelling door de Klant. Als de betaling al gedaan is en daarna blijkt dat de 3D-print niet uitgevoerd kan worden, dan krijgt de Klant de volledige betaling terug. Bij meerdere prints in één order, kan er in overleg tussen Printbuddy en Klant ervoor worden gekozen om niet alle opgegeven prints uit te voeren.  

8.2. Als de Klant ervoor kiest om de print niet door de laten gaan, kan de order worden geannuleerd tot aan het moment dat het 3D-printen van de betreffende order is begonnen. Als de betaling is voltooid, maar de print nog niet, dan kan de Klant de order annuleren en krijgt de Klant de volledige betaling terug.


9. KOSTEN

9.1. De printkosten, verzendkosten of elke andere willekeurige prijs op de Website zijn alleen indicaties van de te betalen prijs. 3Delft en de Printbuddy’s hebben op elk moment het recht om deze prijzen te veranderen. Zo een prijsverandering heeft geen invloed op de al geplaatste orders.

9.2 3Delft doet haar best om fouten in de prijzen die op de Website worden vermeld te voorkomen. Als er echter een fout optreedt, zijn noch de Klant, de Printbuddy of 3Delft gebonden aan de bestelling en kan de bestelling worden geannuleerd. Betalingen die betrekking hebben op die Bestelling zullen worden terugbetaald aan de Klant. Alle prijzen worden vermeld in euro’s, eventuele omrekenkoers die worden gerekend door de gebruikte banken, zijn voor de Klant.


10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en databanken, op de Services of Website en de selectie en opstelling daarvan, behoren toe aan 3Delft, licentiegevers of andere derde partijen. Alle rechten op de Services en de Website die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.11. PRIVACY

11.1. Om de Services van 3Delft te gebruiken, moet de Klanten bepaalde informatie opgeven voor het plaatsen van een order. 3Delft heeft de informatie gespecificeerd die verplicht is, om de service te gebruiken. Deze informatie wordt enkel gebruikt door 3Delft voor de Services.

11.2 Ter aanvulling, het 3Delft-privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van persoonlijke gegevens van Klanten. Het privacybeleid van 3Delft is te vinden op: https://3delft.nl/privacy-policy/

11.3 Zodra de Klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, gaat deze akkoord dat 3Delft de persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor de Services.


12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Vanaf het moment dat de print wordt overgedragen aan de Klant en deze wordt geaccepteerd door de Klant, is 3Delft niet meer aansprakelijk voor eventuele schade aan de 3D-print of schade die wordt veroorzaakt door de 3D-print. Mocht de print mislukken voor de overdracht en dit is veroorzaakt door een fout van 3Delft, dan wordt de 3D-print opnieuw uitgevoerd, of het deel van het betaalde bedrag die gaat over de betreffende 3D-print, terugbetaald aan de Klant.

12.2. In het geval dat het land van de Klant bepaalde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de disclaimers van garanties die vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden niet toestaat, dan zullen deze uitsluitingen, beperkingen van aansprakelijkheid of een van de disclaimers van garanties gelimiteerd worden door de bijbehorende wetten van dit land.

12.3. De Klant gaat ermee akkoord 3Delft en de Printbuddy’s te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims, schadevergoedingen en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met claims die voortvloeien uit uw schending van deze Algemene voorwaarden.


13. RECHT EN BEVOEGDHEID

13.1. De Algemene Voorwaarden en eventuele geschillen in verband daarmee worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Elk geschil, elke vordering of oorzaak van een actie die voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene voorwaarden of het gebruik van de Website of Diensten door de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland, tenzij anders wordt bepaald door de toepasselijk dwingend recht.

13.2. 3Delft kan niet garanderen dat de Services aangeboden door de Website volledig kunnen worden gebruikt buiten Nederland. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het feit dat het gebruik van de Services overeenkomt met de lokale regels en wetten.14. SCHEIDBAARHEID

14.1. Als een bepaling van de Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de overblijvende bepalingen worden gehandhaafd.


15. CONTACT MET ONS

Als de lezer van dit document vragen heeft over de manier waarop de Website wordt beheerd, de Services worden geleverd, de algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen of hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt door 3Delft, neem dan gerust contact op met info@3delft.nl