Privacy Verklaring

 3Delft   - Privacy Verklaring


Laatste update: 24-12-2018

Versie: 1.0


1. Algemeen

Deze privacy policy/statement/verklaring geldt voor alle persoonlijke informatie verzameld door en verwerkt door alles wat met de website (http://www.3delft.nl) en de services van VOF 3Delft te maken heeft. 3Delft is gevestigd op:

Piet Heinstraat 80

2628 RL Delft

Nederland

Email: info@3delft.nl

Telefoonnummer: +31 657774097

Jouw privacy is zeer belangrijk voor 3Delft, dat als data ontvanger en verzamelaar opereert onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet.

In dit Privacybeleid informeren wij u over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke informatie (jouw persoonlijke gegevens) bij het bezoeken van onze Website of het gebruik van onze Services. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt en beginnen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden. 3Delft behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en zal eventuele herzieningen op haar website publiceren.
2. Wat wij verzamelen


2.1 Informatie ingeleverd door de gebruiker

Bij het invullen en inleveren van de Google Forms, (3D print en Lithophane bestelling), worden de volgende gegevens bewaard:

  1. Jouw E-mail adres

  2. Jouw Volledige ingevulde naam

  3. Jouw Mobiele nummer

  4. Jouw Adres

  5. Jouw BTW-nummer


2.2 Berichten

Bij het gebruik van onze Service wordt er gebruik gemaakt van contact via verschillende communicatiemiddelen (inclusief, maar niet beperkt tot: E-mail, WhatsApp, SMS en telefonisch contact) tussen jou en een 3Delft medewerker. De verzonden en ontvangen berichten worden opgeslagen door 3Delft, zodat 3Delft haar service kan leveren aan jou.


2.3 Automatisch gegenereerde informatie

We verzamelen ook “automatisch gegenereerde gegevens” over jouw gedrag tijdens het gebruik van de Service. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen, type browser, browser instellingen, datum en tijd, welke functies u gebruikt en voor hoe lang en andere informatie over uw gebruik van de Service. We kunnen deze informatie ook verzamelen door "cookies" te gebruiken in overeenstemming met clausule 6 van ons Privacybeleid.3. Hoe wij het gebruiken en op welke gronden we het gebruiken

3.1 Elke willekeurige persoonlijke informatie voorzien door jou op de website of één van de Google Forms zal worden gebruikt door 3Delft om de Service te leveren en om communicatie mogelijk te maken tussen jou, de Klant, en een 3Delft medewerker.


3.2 Als je je aansluit als Printbuddy bij 3Delft worden jouw naam, adres, e-mailadres en je telefoonnummer bewaard. Deze gegevens blijven binnen 3Delft bekend en worden niet met de klant gedeeld.


3.3 Onze website verzameld logging en analytische informatie, met uitsluitend gebruik voor het verbeteren van de Service en de Website.


3.4 We maken gebruik van statistische en demografische gegevens die anoniem worden verwerkt, om vervolgens analyses uit te voeren die het verbeteren van de Service, de Website en de marketing mogelijk maken.


3.5 De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende gronden:

  • Jouw toestemming;

  • De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met jou;

  • Onze legitieme belangen;

  • Naleving van een wettelijke verplichting.


3.6 Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken kan jij altijd jouw toestemming terugtrekken.


3.7 Wij kunnen persoonlijke informatie vrijgeven als dit wettelijke, op grond van regelgeving, door een rechterlijk bevel of door een overheidsinstantie vereist is.


3.8 We kunnen een legitiem belang hebben bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens, namelijk om geschillen of juridische procedures op te lossen of om statistische redenen, om onze diensten en publieke relaties te verbeteren.


3.9 We kunnen contractueel of wettelijk verplicht worden om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. De verwerking van jouw persoonlijke gegevens kan ook nodig zijn om een contract met jou aan te gaan. In deze gevallen kunnen we onze relatie met jou alleen voortzetten als jij ons de benodigde persoonlijke gegevens verstrekt.4. Hoe lang bewaren wij het

4.1 We bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is dan voor de doeleinden die worden genoemd in dit privacybeleid of voor zover dit noodzakelijk is voor het oplossen van eventuele geschillen en het naleven van wettelijke verplichtingen.


4.2 Wanneer we jouw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de voorbereiding of de uitvoering van een overeenkomst met jou, slaan we jouw persoonlijke gegevens maximaal zeven jaar na het einde van onze overeenkomst of na het oplossen van een geschil op.


4.3 Wanneer we jouw persoonlijke gegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting, zullen we jouw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die wordt bepaald door de wet.


4.4. We verwerken jouw persoonlijke gegevens niet langer dan de definitieve verjaringstermijn van een juridische claim die we mogelijk tegen jou hebben. We bewaren vonnissen tussen jou en ons bedrijf gedurende twintig jaar.


4.5. Wanneer we jouw persoonlijke gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, slaan we jouw persoonlijke gegevens op totdat jij jouw toestemming intrekt.


4.6. Afhankelijk van het type cookie bewaren we jouw persoonlijke gegevens voor maximaal 6 maanden.5. Derden

5.1 We gebruiken andere partijen om namens ons taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn hostingservices, analyses, klantrelatiebeheer, communicatiemiddelen (zie 2.2), technische revisiediensten van de geüploade 3D-bestanden en betalingsverwerkingsservices (inclusief maar niet beperkt tot: banken). Deze geselecteerde partijen kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken in de mate die nodig is om dergelijke functies namens ons uit te voeren en volgens onze instructies. We hebben procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat deze externe bedrijven jouw privacy waarderen.


5.2 Deze derden kunnen gevestigd zijn in de EU/EER of de Verenigde Staten van Amerika (“VS”). Elke partij die bij ons in dienst is en zich in de VS bevindt, houdt zich aan het privacyschild. Dit betekent dat er een bijpassend niveau van privacybescherming wordt geboden. Op deze website, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?&uri=CELEX:32016D1250 , is meer informatie te vinden over dit privacyschild.


5.3 Jij kunt via een Service of een Website van een derde partij naar de 3Delft Service worden gelinkt. Op deze Service of Website van een derde partij kan een andere privacyverklaring gelden dan die van 3Delft. De privacyverklaring van 3Delft is alleen toepasbaar op informatie verzameld via de 3Delft Services. 3Delft aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor  (de werking en / of inhoud van) websites van derden.6. Cookies

6.1 We kunnen bepaalde informatie opslaan in de vorm van zogenaamde "cookies" op jouw apparaat, zoals jouw computer, om een gebruiksvriendelijkere en efficiëntere Website en Services aan te bieden. Een "cookie" is een kleine reeks informatie die tijdelijk of permanent op jouw computer wordt opgeslagen wanneer jij de website bezoekt.


6.2. We gebruiken zogenaamde "functionele cookies" (“first-party cookies’), die alleen dienen voor de technische werking van de Service of Website. Deze cookies blijven op jouw computer staan nadat jij jouw browser hebt afgesloten en deze cookies worden mogelijk door jouw browser gebruikt bij latere bezoeken aan onze Website. Zodra jij deze cookies uitschakelt door middel van uw browserinstellingen, zijn niet alle functionaliteiten van de Service of de Website toegankelijk.


6.3. We gebruiken ook zogenaamde 'analysecookies' (“third-party cookies”) om beter te begrijpen hoe jij onze websites en services gebruikt en om ze in het algemeen te verbeteren. Deze cookies blijven op uw computer staan nadat jij jouw browser hebt afgesloten en deze cookies worden mogelijk door jouw browser gebruikt bij latere bezoeken aan onze Website.


6.4. Jij kunt op elk gewenst moment elke cookie uitschakelen en bestaande cookies in jouw internetbrowseropties verwijderen. Je vindt meer informatie in het help gedeelte van jouw browser. Niet alle functionaliteiten van de website kunnen echter zonder cookies toegankelijk zijn.
7. Beveiliging

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de informatie te beschermen die jij ons toevertrouwt. 3Delft implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van implementatie, en gelet op de risico's verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Deze maatregelen zijn er ook op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van jouw persoonlijke informatie te voorkomen.


8. Jouw rechten

8.1. Jij hebt het recht om toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of dataportabiliteit op te vragen en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie.

Echter, wij kunnen jouw verzoek weigeren in het geval dat wij dwingende legitieme gronden die jouw belangen te boven gaan, of de verwerking voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.2. Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om stappen te ondernemen om jouw identiteit te verifiëren voordat jij toegang krijgt tot jouw persoonlijke gegevens. We zullen jouw verzoek kosteloos beantwoorden, maar behouden jouw het recht voor om een redelijk bedrag in rekening te brengen voor het uitvoeren van jouw verzoek in het geval jouw verzoek kennelijk ongegrond is of buitensporig is.


8.3. Jij kan jouw verzoek tot het uitoefenen van jouw recht(en) richten aan legal@3delft.nl. Geef in deze mail aan welk recht jij wilt uitoefenen en op welke gronden. We zullen jouw verzoek binnen één maand na ontvangst beantwoorden, tenzij we meer tijd nodig hebben. Dan zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren dat we nog maximaal twee maanden nodig hebben. Binnen deze periode zullen we jou op de hoogte stellen over de vraag of we jouw verzoek al dan niet kunnen uitvoeren. Als we jouw verzoek niet kunnen vervullen, laten we jou weten op welke grond.


8.4. Mocht je enige klachten hebben wat onze privacy praktijken, dan zouden wij het erg waarderen als jij contact met ons opneemt hierover. Zo kunnen wij samen het probleem vaststellen en samen een mogelijke oplossing vinden. De klachten kunnen naar legal@3delft.nl worden gestuurd.


8.5. Jij hebt op elk moment het recht om een klacht over onze privacy praktijken in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).9. Veranderingen aan de privacy statement

Wij mogen op elk moment de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen en bewaren veranderen, zonder dat dit wordt medegedeeld.

Wij mogen deze privacy verklaring elk moment veranderen. Als wij veranderingen aanbrengen aan deze privacy verklaring dan zullen wij dit jou meedelen door de nieuwste versie op de Website te plaatsen of door jou een E-mail te sturen.

Daarnaast zullen wij de “Laatst gewijzigd op”, boven aan deze privacy verklaring, updaten.


Als we jou op de hoogte brengen van wijzigingen via een E-mail, wordt de datum waarop we de E-mail verzenden, beschouwd als de datum van jouw ontvangst van die E-mail.

Het is belangrijk dat jij de veranderingen in de privacy verklaring bekijkt. Als je niet met de nieuwste privacy verklaring akkoord gaat, dan kunnen we niet doorgaan met het leveren van onze Services aan jou, en dan zal jouw enige optie zijn dat je stopt met de Service en dat je verder contact vermijdt met 3Delft.


10. Suggesties en vragen

Als jij vragen of suggesties hebt over onze privacy praktijken of over deze privacy verklaring, neem dan gerust contact met ons op per e-mail via: legal@3delft.nl.